Προώθηση της απασχόλησης των μεταναστών στον κατασκευαστικό τομέα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν το 11-13% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής "Κατασκευές 2020" της ΕΕ αναφέρεται στη βελτίωση της βάσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, προκειμένου να ενισχυθούν τόσο οι επιδόσεις των επιχειρήσεων όσο και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η ενίσχυση των νέων ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού του τομέα αποτελεί βασικό στόχο της πρωτοβουλίας BUILD UP Skills με ιδιαίτερη προσοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και την ψηφιακή συνιστώσα. Οι κατασκευές είναι ένας από τους 10 κυριότερους τομείς απασχόλησης μεταναστών στην ΕΕ και παγκοσμίως, δεδομένου ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι βρίσκονται σε σημαντικό αριθμό στους τομείς των κατασκευών και, ως εκ τούτου, η συμβολή τους στον κατασκευαστικό κλάδο είναι σημαντική παγκοσμίως. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Κατασκευαστικού Τομέα (2020), υπάρχουν αρκετά συγκεκριμένα εμπόδια στην κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών, τα οποία συνδέονται με την έλλειψη νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την πρόσβαση των μεταναστών εργαζομένων στην κατάρτιση. Οι πολιτιστικοί και γλωσσικοί φραγμοί μπορεί επίσης να αποτελούν δυσκολία στην παρακολούθηση της κατάρτισης. Έτσι, οι χαμηλής ειδίκευσης μετανάστες εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Σύμφωνα με το CEDEFOP, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τους εργαζόμενους στις κατασκευές και τα κτίρια της ΕΕ, αναγκάζοντάς τους να εξοπλιστούν με νέες δεξιότητες (τεχνικές, κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες). Για το λόγο αυτό, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για υποστήριξη της ΕΕΚ στον τομέα αυτό, ενώ η δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των κλαδικών επιχειρήσεων και των παρόχων ΕΕΚ είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Ωστόσο, όπως αναφέρει το CEPS, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επενδύσεων στην κατάρτιση δεξιοτήτων από τις κατασκευαστικές εταιρείες, για διάφορους λόγους (αδυναμία της αγοράς, δυσβάσταχτο κόστος κ.λπ.). Μια ακόμη πρόκληση που θα πρέπει να απασχολήσει τον κατασκευαστικό κλάδο είναι η άτυπη εμπειρία των μεταναστών εργαζομένων και η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησής τους.

Τέλος, η εκμάθηση της γλώσσας της κατασκευαστικής ορολογίας γινόταν στον τόπο και τον χρόνο της εργασίας μέχρι τώρα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του COVID-19 επηρέασε αυτό το είδος μάθησης λόγω της απαίτησης να διατηρείται η κοινωνική απόσταση και να εργάζεται όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένα.

Το MiTRUST έχει ως στόχο να αναπτύξει και να παραδώσει ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο με σκοπό να υποστηρίξει τους μετανάστες που θα ήθελαν να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές ικανότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές στο εργοτάξιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ 2016, οι μετανάστες εργαζόμενοι βρίσκονται σε σημαντικό αριθμό στους τομείς των κατασκευών και σύμφωνα με τη Eurostat, οι κατασκευές είναι ένας από τους 10 κύριους τομείς απασχόλησης για τους μετανάστες στην ΕΕ και παγκοσμίως, το έργο επικεντρώνεται σε στοχευμένες ευκαιρίες ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα προσφέρουν καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας στους μετανάστες που θέλουν να μεταφερθούν σε μια χώρα της ΕΕ και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας του κατασκευαστικού κλάδου μακριά από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Εξάλλου, η πρόσβαση σε μαθησιακές προσφορές και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες της ΕΕ που τους δέχονται.

Σε ποιους απευθύνεται αυτό το μάθημα;

Μετανάστες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν στον κατασκευαστικό τομέα
 
Ομάδα-στόχος

  • Μετανάστες
  • Καθηγητές/ εκπαιδευτές EEK
  • Πάροχοι ΕΕΚ
  • Κατασκευαστικές επιχειρήσεις και εταιρείες
  • Ενώσεις μεταναστών
  • Ενδιαφερόμενα μέρη και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Πρόγραμμα μαθημάτων

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει 3 Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους:

  1. Εργαλείο ηλεκτρονικής γλωσσικής υποστήριξης
  2. Προγράμματα σπουδών «Ήπιων δεξιοτήτων»
  3. Βιβλιοθήκη του κατεσκευαστικού τομέα
  4. Εργαλείο αυτοαξιολόγησης